Rada Rodziców

1. SKŁAD RADY RODZICÓW w 2016/2017 r.

Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Kałużyńska

     Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Magdalena Karamon – Cichosz

Skarbnik Rady Rodziców: Aleksandra Trościankowska

Sekretarz Rady Rodziców: Magdalena Dutczak

Komisja Rewizyjna: Monika Dykta

Komisja Rewizyjna: Kamila Młodzianowska

Komisja Rewizyjna: Karol Ullmann

2. HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 • 07.11.2016 g.18:00
 • 06.02.2017 g.18:00
 • 19.04.2017 g.18:00
 • 25.05.2017 g.18:00
 • 12.06.2017 g.18:00

 

3. DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. festyn z okazji Dnia Dziecka,
 • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
 • zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, video oraz komputerów,
 • zakup sprzętu sportowego i innego niezbędnego sprzętu.

 

4. KONTAKT

Przewodnicząca RR: kaluzynska.monika@gmail.com

 

Uchwała Rady Rodziców przy ZKiW w Bielkówku z dnia
29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

 

Działając na podstawie art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu Rady Rodziców, postanawia się co następuje:
§1
W roku szkolnym 2015/2016 ustala się dobrowolną składkę roczną rodzica za jego wszystkie dzieci uczęszczające do ZKiW w Bielkówku w wysokości 40 zł.
§2
Dopuszcza się możliwość wpłaty w 10 równych ratach (po 4 zł miesięcznie).
§3
Dopuszcza się możliwość wpłaty kwoty większej niż wysokość składki ustalonej przez Radę Rodziców.
§4
Realizację uchwały powierza się wszystkim członkom Rady Rodziców, odpowiednio dla każdego oddziału, którego są przedstawicielem.
§5
Składkę należy wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców lub bezpośrednio Skarbnikowi Rady Rodziców przy ZKiW w Bielkówku lub odpowiedniemu Skarbnikowi klasowej Rady Rodziców. W przypadku przelewu bankowego, wpłaty należy wnosić na rachunek o numerze:

PKO BP 44 1020 1811 0000 0102 0221 7248,
w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do której uczęszcza.

§6
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.